Agenda RSS

De RSS feed kan niet gelezen worden.

Meer bijeenkomsten »

Peiling

De nieuwe VAART!website...

Nu online

0 Vaartleden 51 Gasten

Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Binnenvaart in de V&W-begroting

21-09-2004

DEN HAAG 21/9 - Verder werken aan het onderhoud en een gerichte aanpak van de files. Dat is de boodschap van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor 2005. Voor onderhoud van de wegen is 668 miljoen euro beschikbaar, voor de spoorwegen 821 miljoen en voor de vaarwegen ruim 400 miljoen.

‘De lijnen voor deze plannen zijn vorig jaar reeds uitgezet. De begroting 2005 staat in het teken van uitvoering op de korte termijn. Je kunt niet elk jaar een hele nieuwe richting inslaan, want dan gaat er nooit meer een schop de grond in’, zo stelt minister Karla Peijs. Kortom: ‘Houwen voor bouwen’, ‘Nederland in beweging brengen’ en ‘Nederland in beweging houden’.
Over enkele weken presenteert het ministerie de nota Mobiliteit die volgend jaar als wetsvoorstel wordt ingediend.

In een reactie noemt het Centraal Overleg Vaarwegen de V&W-begroting 'nog steeds te mager voor vaarwegen'. Verladersorganisatie EVO vindt dat de plannen van het kabinet een rem zetten op de economische groei.

BEGROTING & BINNENVAART

Vaarwegen

Naar verwachting komen of zijn de volgende projecten in 2005 gereed:
 • De 1e fase van de verdieping van de vaargeulen in het Ketelmeer;
 • De verbreding van de toegang naar de Beatrixsluis in het Lekkanaal;
 • De renovatie van de Noordzeesluizen;
 • De landschappelijke inpassing van de 2e sluis te Lith;
 • De vernieuwing van 2 sluizen in de Zuid-Willemsvaart;
 • De verbetering van de voorhavens en wachtplaatsen in de Maas bij Born en Maasbracht als onderdeel van de eerste fase van het project modernisering Maasroute.
Ten opzichte van de begroting 2004 zijn bij de projecten de volgende mutaties te melden:
 • Het project vaargeul Ketelmeer is vertraagd naar 2005 in verband met vergunningenproblematiek;
 • De start van het verbetering project Twentekanalen is vertraagd doordat er sprake zou zijn van de aanwezigheid van onontplofte munitie. Dit is inmiddels opgelost, maar de oplevering verschuift hierdoor naar 2007. Dit project wordt gecombineerd met de aanleg van Rijksweg 35. Zand uit de verdieping van het kanaal wordt gebruikt voor de aanleg van de RW 35.
Beheer en onderhoud Rijksvaarwegen
Voor de transportfunctie worden in de begrotingsperiode onder andere de vaargeulen in de Noordzee voor de bereikbaarheid van Europoort en het Noordzeekanaalgebied op diepte gebracht en gehouden. Voor de Hoofdtransportassen geldt een preventief onderhoudsregime. Dit preventief onderhoudsregime heeft betrekking op de toegankelijkheid grote zeehavens Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen en voor de toegankelijkheid van Amsterdam en Rotterdam naar Duitsland en Rotterdam naar Antwerpen voor de binnenvaart.
Bij de andere vaarwegen, de Hoofdvaarwegen (zoals de Maas en Amsterdam-Lemmer) en de overige vaarwegen (zoals de Brabantse en Limburgse kanalen) wordt in de begrotingsperiode correctief onderhoud toegepast. Dit houdt in dat pas herstelwerkzaamheden worden gepleegd wanneer er zich een calamiteit heeft voorgedaan.
Bijzonderheden over lopende en toekomstige projecten: MIT/SNIP Projectenboek
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) is een inhoudelijk samenhangend en tot en met 2010 financieel gedekt programma voor de aanleg- en benuttingsprojecten op het gebied van droge en natte infrastructuur. In het Projectenboek, dat sinds 2000 als verdiepingsbijlage bij het Infrastructuurfonds wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, is de actuele stand van zaken rond de verschillende infrastructuurprojecten weergegeven.

River Information Services
In het kader van de te ontwikkelen Europese River Information Services (RIS) wordt de betreffende EU-richtlijn geïmplementeerd. Dit houdt ondermeer in dat er door de overheid basismateriaal beschikbaar gesteld wordt voor het maken van elektronische kaarten, waarin alle relevante informatie voor het plannen van scheepsreizen opgenomen kan worden. Daarnaast worden faciliteiten ontwikkeld voor gegevensuitwisseling tussen wal en schip, voor tracking en tracing en verkeersafwikkeling.
Mede in het kader van RIS wordt de bestaande DGPS (Differential Global Positioning System) dekking in de periode 2003–2005 geoptimaliseerd en uitgebreid naar de binnenwateren.

Aan Koninklijke Schuttevaer wordt een bijdrage verstrekt voor de bijdrage aan kennis vanuit de binnenvaartbranche op het terrein van de nautische regelgeving en natte infrastructuur. De subsidie bedraagt in 2005, evenals in 2004, € 68 000.

Betere marktwerking en markttoegang
Voor de binnenvaart geldt dat binnen de EU reeds sprake is van vrije markttoegang en marktwerking. Aandacht zal worden besteed aan het bevorderen van de harmonisatie van binnenvaartwet- en regelgeving op Pan-Europese schaal als vervolg op de Pan-Europese Binnenvaartconferentie van 2001, verbetering van de infrastructuur en het verbeteren van de samenwerking tussen de Rijnvaartcommissie (CCR), de Europese Commissie en de Donaucommissie. Aandachtspunt is hierbij de geplande toetreding van enkele Donaulanden tot de EU in respectievelijk 2004 (Hongarije, Polen,Tsjechië en Slowakije) en in 2007 (Bulgarije en Roemenië). In 2006 heeft de follow-up van de binnenvaartconferentie van 2001 plaats.

Gezonde vervoerssectoren
Met het beleid wordt beoogd de vervoerssectoren in staat te stellen economisch gezond te opereren. Dit wordt bereikt door het bevorderen van een adequate kennisinfrastructuur en een goed vestigingsklimaat in het belang van producenten en consumenten.
Economisch gezonde vervoerssectoren zijn een voorwaarde voor een goed functionerend goederenvervoersysteem. Gezonde vervoerssectoren leveren toegevoegde waarde voor de nationale economie en bieden meer perspectief op draagvlak en financiële mogelijkheden voor invoering van innovaties op het gebied van milieu en veiligheid.
Voor de binnenvaart ligt het accent ondermeer op het stellen van voorwaarden aan de werving van nieuw personeel door de bedrijfstak in nationaal en Europees verband en het stellen van kwaliteitseisen aan de opleidingsinstellingen. Voorts wordt de innovatie in de sector bevorderd.

Stil en schoon vervoer
In geval van normstelling is het beroep op overheidsbudgetten beperkt, omdat de investeringskosten gedragen worden door de partijen die aan de normen moeten voldoen. Normstellingen zijn zeer urgent en effectief. Het bevorderen van innovatie, al dan niet door het beschikbaar stellen van subsidies, is een instrument dat goed toepasbaar is. Proefprojecten zijn bij uitstek geschikt om veranderkracht te mobiliseren.
Daarom zal in 2005 in het kader van reductie NO x , SO 2 en CO 2 uitstoot aandacht besteed worden aan:
 • In samenwerking met het ministerie van VROM stimuleert V&W de versnelde vervanging en Retrofit van scheepsdieselmotoren in de binnenvaart. Als onderdeel van die stimulering wordt een subsidieregeling uitgewerkt, die thans ter goedkeuring voorligt aan de EU;
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van verdere emissienormering in de binnenvaart;
 • Oplossen van problemen rond de uitvoering van het scheepsafvalstoffenverdrag binnenvaart;
 • Ratificatie en implementatie van Marpol Annex VI en de herziene EU-Richtlijn 99/32 met betrekking tot het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen;
 • Op het gebied van emissies naar de lucht (NO x , SO 2 ) wordt ingezet op verdere verkleining van de kloof van de emissienormering voor het zeevervoer met de emissienormering voor het wegvervoer;
 • Onderzoek naar maatregelen ter vermindering van de uitstoot van vluchtige organische stoffen door ontgassing van tankschepen in de binnenvaart;
 • de «Guidelines on ship recycling»van de International Maritime Organisation zullen in samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, onder de aandacht worden gebracht van de Nederlandse reders.
Binnenvaartinnovatie
Innovatie in de binnenvaart wordt via diverse sporen nagestreefd. Hierbij moet worden aangetekend dat het initiatief voor innovaties in de binnenvaart in beginsel bij de sector ligt. Daar waar innovaties een bijdrage leveren aan onze beleidsdoelstellingen of wanneer een groot maatschappelijk belang is gediend bij bepaalde innovaties en de markt zelf geen initiatief neemt, stelt de overheid zich op als initiator en eventueel als financier. Zo worden in de periode 2004 – 2006 door het Bureau Innovatie Binnenvaart, mede dankzij financiering door VenW, diverse innovatieprojecten uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de Pre-demofase roetfilters en de Fase III emissienormstelling, waarbij nader onderzoek wordt gedaan om een oplossing te vinden voor de problemen die bij een praktijkexperiment met een motor die voldoet aan de fase III-normstelling zijn opgetreden.
Daarnaast wordt door VenW in samenwerking met de markt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van River Information Services (RIS), zowel in Europa als in Nederland (RIS in Nederland).

Andere Overheid, anders werken
Betere regels is een ander streven van Verkeer en Waterstaat. De effecten daarvan worden volgend jaar zichtbaar. De administratieve lasten voor bedrijven die voortvloeien uit wetgeving van het ministerie dalen in de komende twee jaar met 273 miljoen euro, een vermindering van 26%.
Een voorbeeld hiervan is de invoering in 2005 van het River Information System voor de binnenvaart. Hiermee kunnen vele administratieve handelingen elektronisch worden gedaan. Bij de zeevaart levert de bundeling van logistieke processen voor bijvoorbeeld de douane en veterinaire experts ook minder administratieve lasten en efficiencyvoordeel op. Er komt in 2005 een voorstel voor één waterwet waarin vele huidige waterregelingen worden opgenomen.

Voor meer informatie zie het persbericht en de begrotingssite van VenW.

// Zie ook: De tekst van de Troonrede
// Zie ook: Online Column Michèl Gonlag: Troonrede

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.