Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Kamer stelt internaten zwaar teleur

06-02-2007

DEN HAAG 6/2 - Van de gedachte steun voor de schippersinternaten bleef dinsdag bij de stemming in de Tweede Kamer weinig over. Het amendement van SP-Tweede Kamerlid Kant voor 700.000 euro extra budget kreeg geen meerderheid. De VWS-begroting voor 2007 wordt niet aangepast.

Zie ook:

'Dat de oude regeringspartijen en nieuwe regeringspartijen eensgezind tegen hebben gestemd, stemt ons somber', reageerde Censis-directeur Peter Vlok naderhand in een bericht aan de betrokken Kamerleden. 'Met name van de partijen die zeggen dat zij de binnenvaart zo belangrijk vinden, hadden wij een ander standpunt verwacht.' Alleen SP, Groen Links, D66, Partij voor de Dieren en SGP stemden voor.

Vlok kon het niet laten aan te haken bij het vragenuurtje in de Kamer dat ging over de kosten van een gedetineerde: 200.000 euro. 'Voor een bedrag van 3,5 gedetineerde had een hele sector met 1100 kinderen een jaar zonder getob vooruit gekund. Maar dat is politiek. Wij nemen voorlopig ons verlies en houden nu onze hoop gevestigd op het overleg in maart met VWS en het voorjaarsoverleg.' 

Verantwoordelijk staatssecretaris Ross (VWS) wilde, ook na een Kamerbreed aanvaardde motie van SGP'er Van der Vlies, niet verder gaan dan een half miljoen euro extra voor schippersinternaten. De internaten zeggen zelf 1,2 miljoen euro nodig te hebben om de kwaliteit te waarborgen.

Reactie Ross op de motie Van der Vlies:
'Zoals ik u ook heb geantwoord op schriftelijke vragen over de schippersinternaten, ben ik van mening dat met de verhoging van het budget voor de schippersinternaten met € 500 000 er een verantwoord kwaliteitsniveau in de schippersinternaten gerealiseerd kan worden. Dit bedrag is naar mijn mening voldoende om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven. Op basis van de huidige feiten zie ik geen aanleiding om aan de omvang van deze verhoging te twijfelen. Ik ben uiteraard bereid om met de sector te overleggen als zich nieuwe feiten voordoen. Ik laat het oordeel over deze motie aan de Kamer.' 

Motie Van der Vlies

Van der Vlies diende de Kamermotie in mede namens CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, SP, D66, PVV en GroenLinks - dus vrijwel Kamerbreed. In de motie werd de regering verzocht 'op korte termijn in samenspraak met de sector te bezien in hoeverre de claim van 1,2 mln. euro te rechtvaardigen is in het licht van de noodzakelijke kwaliteitsverbetering en indien nodig bij gelegenheid van de Voorjaarsnota 2007 daarin te voorzien'.

Ontevredenheid
De SGP-Kamerfractie had in december al een uitgebreide serie schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Ross. Zo wilde de fractie weten waar de ontevredenheid van de sector vandaan komt over de totstandkoming van het evaluatierapport. Een belangwekkende vraag is ook: Krijgen de schippersinternaten met terugwerkende kracht alsnog een vergoeding voor het gederfde geld over de afgelopen jaren?

De CDA-fractie in de Tweede Kamer vroeg ook om nadere uitleg van staatssecretaris Ross over de toegezegde extra EUR 500.000 voor de schippersinternaten. Volgens de staatssecretaris komen de normbedragen voor de subsidie per schipperskind hiermee weer op het niveau van 2001. 'Het CDA is op zich blij dat de staatssecretaris eindelijk erkent dat er een financiële achterstand is ontstaan', stelde binnenvaartwoordvoerder Eddy van Hijum eind vorig jaar. 'Ook uit de evaluatie van het bureau Berenschot blijkt dat de kwaliteit van de internaten onder druk staat door een tekort aan financiële en personele middelen.'

Het CDA betwijfelde echter of het toegezegde bedrag voldoende was om de kwaliteit van de internaten weer op niveau te brengen. 'We willen van de staatssecretaris een nadere onderbouwing van het bedrag van EUR 500.000. Volgens de sector is de achterstand sinds 2001 namelijk opgelopen tot EUR 1,2 mln', stelde Van Hijum in december.

Personeelsproblemen
Van Hijum bracht ter voorbereiding van het begrotingsdebat samen met zijn collega Pieter Omtzigt (woordvoerder begroting VWS) een bezoek aan het schippersinternaat Prinses Margriet in Zwolle. Hier kregen de Kamerleden een rondleiding door het internaat. Ook voerden zij een uitgebreid gesprek met de directie en het personeel van het internaat, en vertegenwoordigers van onder meer Censis en het LOVT. Hier werden met name de personeelsproblemen van de internaten nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

CDA-Kamerlid Omtzigt toonde zich onder de indruk, en prees de goede resultaten die het personeel met beperkte middelen weet te bereiken. Hij zegde toe de problemen bij de begrotingsbehandeling VWS onder de aandacht te zullen brengen van de staatssecretaris.

Het kind centraal
Als het kind centraal staat, zoals veel politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen hebben gesteld, moet ook het schipperskind, het kermiskind en circuskind centraal staan. Dat schreef directeur Peter Vlok van de internaatskoepel Censis eind vorig jaar in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

Bestuur en directie van Censis maken zich zorgen over de kwaliteit van de dienstverlening. Punten van zorg zijn, samengevat:

  • Subsidieregeling is gebaseerd op een te grote groepsomvang (soms groepen van 15).
  • Geregeld kunnen de groepen worden bemenst door slechts één groepsleid(st)er, op welke momenten de verhouding kinderen - groepsleiding onaanvaardbaar hoog is.
  • Er zijn steeds meer kinderen in internaten die bijzondere zorg vragen. Deze gingen voorheen naar gespecialiseerde instituten. Weinig schippers doen een beroep op Jeugdzorg.
  • De krappe personeelsbezetting geeft onvoldoende ruimte voor na-/bijscholing voor pedagogisch personeel.
  • De omvang van het personeelsbestand én de toegenomen moeilijkheidsgraad van het werk recht-vaardigt een inpassen van de eigen CAO in die van Jeugdzorg.

Dat de sector geld tekort komt was al geen nieuws meer sinds de rapporten van de Inspectie Jeugdzorg en Bureau Berenschot. Staatssecretaris Ross vroeg om een beleidsnotitie met onderbouwing van een reëel kindbedrag. Die heeft Censis op 9 mei vorig jaar verzonden, maar een reactie bleef tot nu toe uit. Wel antwoordde de staatssecretaris op schriftelijke vragen van CDA-Kamerlid Eddy van Hijum en schreef ze een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, waarover Censis somber gestemd is.

'Wij verzoeken u daarom met klem de kwaliteit van de zorg voor kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten tot de uwe te maken', schreef Censis-directeur Vlok aan de Tweede Kamer. 'Er dient een ruimer budget te komen om daarmee de kwaliteit van de zorg aan het kind te verbeteren. Het heeft daar recht op.'


Ross bagatelliseert problemen schippersinternaten

17/10/06 - ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en Reformatorisch Maatschappelijke Unie maken zich boos om de antwoorden van de staatssecretaris op de kamervragen van Tweede Kamerlid Van Hijum (CDA) over de schippersinternaten. Zij vinden dat mevrouw Ross in haar antwoorden de problemen van de sector bagatelliseert.

Staatssecretaris Ross geeft wel toe dat het in stand houden van de kwaliteit in de Schippersinternaten onder druk staat, door de beschikbare financiële en personele middelen, maar dit gaat volgens haar niet ten koste van de kwaliteit. De staatssecretaris miskent hiermee ook de uitspraken van de Arbeidsinspectie dat medewerkers niet geschoold kunnen worden omdat er een bezettingsprobleem is. Wat weer tot gevolg heeft dat de kwaliteit wordt uitgehold.

Lees verder bij ABVAKABO FNV


Klein beetje extra geld voor internaten

10/10/06 Weekblad Schuttevaer - De schippersinternaten krijgen dit jaar 250.000 euro extra van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgend jaar wordt dat 500.000 euro extra. De sector had over vier jaar acht miljoen euro gevraagd.

‘Dit is dus nooit genoeg’, reageert Censis-directeur Peter Vlok. ‘Het is geld voor de materiële kosten als huisvesting en extra zorg. VWS keek daarvoor naar de prijsindex. Het is zeker niet genoeg om het personeel blij mee te kunnen maken.' 'VWS vindt de overgang naar de CAO Jeugdzorg een zaak van de werkgevers. Zij gaat daar geen extra geld in steken. Wij gaan binnenkort als bestuur bekijken hoe we het geld willen besteden. Ik sluit niet uit dat we naar de Tweede Kamer gaan. Want als dit alles is, heeft VWS niet veel voor de schippersinternaten over.’


Ross verhoogt normbedragen voor internaatssubsidie

DEN HAAG 10/10/06 - De normbedragen voor schipperskinderen in internaten worden bijgesteld. Daar heeft staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) toe besloten naar aanleiding van het'Evaluatierapport voor de Subsidieregeling schippersinternaten' door Berenschot.

In haar antwoord op schriftelijke vragen van het CDA Tweede Kamerlid Eddy van Hijum bevestigt Ross de conclusie uit het rapport dat 'er sprake is van een kwalitatief verantwoorde zorg, maar dat het in stand houden van deze kwaliteit onder druk staat door druk op de beschikbare financiële en personele middelen'. Van achterstanden in de beloning van internaatspersoneel wil de staatssecretaris niets weten; problemen daarover moet de sector zelf oplossen.

Gestegen prijzen
De druk op de middelen is volgens Ross ontstaan doordat de kosten de afgelopen jaren zijn toegenomen als gevolg van gestegen prijzen. 'Omdat ik het van belang vind, dat de verzorging, opvoeding en huisvesting van kinderen in schippersinternaten van voldoende kwalitatief niveau blijft en niet vermindert, heb ik besloten om de normbedragen op grond waarvan ik de Centrale Stichting van Internaten voor Schippers- en Kermisjeugd (CENSIS) subsidieer, hiervoor bij te stellen. Met deze bijstelling worden de normbedragen weer op het niveau gebracht van de normbedragen, zoals deze zijn vastgesteld bij de inwerkingtreding van de subsidieregeling in 2001.'

Dat er een verschil is in beloning tussen het personeel van de schippersinternaten en van de jeugdzorg is verklaarbaar volgens Ross. In de jeugdzorg worden de kinderen ook behandeld, in de sector schippersinternaten is dit niet het geval. 'Mij is niet bekend of het verschil in beloning is opgelopen tot 20%', aldus de staatssecretaris. Personeelskosten worden betaald uit de normbedragen. 'Het is de verantwoordelijkheid van de sector om evenals de andere door VWS gesubsidieerde sectoren binnen de beschikbare financiële ruimte tot een CAO te komen.'


Noodkreet van schippersinternaten

ZWIJNDRECHT 10/10 Reformatorisch Dagblad - Het water staat het personeel en de directies van de internaten voor schipperskinderen „aan de lippen.” „De situatie is niet langer verantwoord. De zorg voor de kinderen komt in gevaar.” In Zwijndrecht waren maandag 170 personeelsleden van alle schippersinternaten bij elkaar. „In totaal werken er 540 mensen bij de internaten samen, dus bijna een derde van hen is hier. Dat zegt iets over wat er aan de hand is. Iedereen voelt de nood”, zegt een van de aanwezigen.

De medewerkers zijn niet in de eerste plaats bij elkaar gekomen om te klagen over het lage salaris, maar vooral om hun grote bezorgdheid te uiten over de kwaliteit van de zorg aan de schipperskinderen. Die komt ernstig in de knel, ervaren ze elke dag.

Lees verder bij Reformatorisch Dagblad

Van Hijum (CDA) stelt vragen over schippersinternaten

DEN HAAG 11/9/06 - CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum heeft de zorgen van vakbonden èn werkgevers over de arbeidsvoorwaarden van het personeel van schippersinternaten vertaald in schriftelijke vragen aan staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aanleiding is een artikel in Weekblad Schuttevaer.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet te lang onzekerheid laat bestaan over de subsidiëring van de schippersinternaten. Uit de evaluatie van het bureau Berenschot (in pdf, 2005) blijkt dat de kwaliteit van het personeel, de verzorging, de begeleiding en de huisvesting over het algemeen voldoende zijn. De onderzoekers constateren echter ook dat de kwaliteit onder druk staat door een gebrek aan financiële middelen en personeelskrapte.

Ook worden internaten in toenemende mate geconfronteerd met kinderen met een grotere zorgbehoefte. CDA-Kamerlid Van Hijum wil dat staatssecretaris Ross op korte termijn de officiële kabinetsreactie op het rapport-Berenschot naar de Kamer stuurt. "Het personeel van de internaten, maar ook de ouders moeten nu snel weten waar zij aan toe zijn", vindt de CDA-er.

De vragen van Van Hijum:

  1. Bent u op de hoogte van de zorgen die leven bij vakbonden én werkgevers over de arbeidsvoorwaarden van het personeel van schippersinternaten (Schuttevaer, 9 september 2006)?
  2. Is het juist dat het verschil in beloning tussen personeel van schippersinternaten en van de jeugdhulpverlening inmiddels is opgelopen tot 20%? Hoe verhoudt dit zich tot de normbedragen die in het kabinetsstandpunt van 2000 zijn vastgesteld voor de beloning van het personeel van de schippersinternaten, op basis van het advies van de commissie-de Jong?
  3. Deelt u de conclusie van het bureau Berenschot dat de kwaliteit van de zorg door de schippersinternaten onder druk staat door een tekort aan financiële en personele middelen (Evaluatierapport, 2005, p. 19)?
  4. Wanneer verschijnt de officiële reactie van het kabinet op de evaluatie van het bureau Berenschot naar de subsidieregeling schippersinternaten? Waarom laat deze reactie zo lang op zich wachten?

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.