Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Amsterdam worstelt met havenruimte

06-01-2007

AMSTERDAM 6/1 - 'De beperkte ruimte vraagt voor de binnenvaart in Amsterdam om nieuwe oplossingen', zei voorzitter Jan Wieger Hof van Koninklijke Schuttevaer afdeling Amsterdam zaterdag in zijn jaarrede. Tijdens de afdelingsjaarvergadering het havengebouw benadrukte hij het belang van een goede onderhoudsplanning. Het gelijktijdig onderhanden nemen van de bruggen van Haarlem èn de sluis Spaarndam voor groot onderhoud in 2008 is volgens Hof voorbeeld van een slechte aanpak.

Havenmeester Astrid Kee noemde de groei van 4800 naar 5300 zeeschepen afgelopen jaar 'echt een trendbreuk'. De binnenvaart profiteert mee van die groei, maar ervaart ook ruimtegebrek. 'We moeten goed kijken hoe we de groei kunnen wegwerken. Dat gaat absoluut lukken, maar er is samenwerking voor nodig', zei Kee. De grotere drukte heeft consequenties voor de ligplaatsen van de binnenvaart. 'Het aanbod sluit absoluut niet aan bij de behoefte', erkende Kee. Zij stelde dat er een hele grote slag gemaakt moet worden waarvoor nauw overleg met Schuttevaer nodig is.

PA 3 - foto Port of AmsterdamDe Triton / PA 3 legt aan bij de steiger aan de Ruyterkade, pal voor het Havengebouw. Foto: Port of Amsterdam.

Een andere zorg van het havenbedrijf is het terugdringen van de uitstoot van fijnstof. Kee kondigde aan dat de eigen dienstvaartuigen versneld worden vervangen. 'Dat doet pijn want normaal schrijf je boten in dertig jaar af, nu moet je soms al na tien jaar afscheid nemen.' De nieuwe PA 3 is als eerste helemaal volgens de nieuwe normen 'bemotord'. Kee deed een dringend beroep op de binnenvaart om ook een bijdrage te leveren aan het schoner maken van motoren. Er valt met haar te praten over een korting op het havengeld voor schonere binnenschepen, zoals bij de Green Award voor zeeschepen.

Gebruikerstevredenheid
Rijkswaterstaat Noord-Holland en het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam gaan dit jaar in een regionaal onderzoek de gebruikerstevredenheid onder varende 'klanten' meten. Medewerkers zullen schippers in Schellingwoude of IJmuiden benaderen voor een open gesprek aan boord over hun ervaringen en behoeften als vaarweggebruiker. Het onderzoek gaat ongeveer een half jaar duren. Rijkswaterstaat heeft volgens hoofd waterdistrict RWS Noord-Holland, Marcel Klaver, de pretentie uit te groeien tot 'de meest publieksgerichte ambtenarenorganisatie van het rijk'.

Niet alle wensen van vaarweggebruikers zijn snel uitvoerbaar, 'de wind waait wel eens uit de verkeerde hoek', zei Klaver. Daarmee ondermeer doelend op de politieke keus voor minder ambtenaren. 'Werkzaamheden worden verplaatst naar de markt, de eigen deskundigheid binnen Rijkswaterstaat neemt af. Die shift vindt nu plaats. Dat kan leiden tot vertraagde afhandeling bij storingen en extra stremmingen. Hopelijk is de overgang van korte duur.'

In 2008 komt er een auto-afzetplaats in IJmuiden, was één van zijn goede boodschappen. De plek aan de zuidzijde van de landtong tussen de Noordersluis en de Middensluis is bepaald in overleg met de Schuttevaer-afdeling. Rijkswaterstaat heeft gekeken naar de mogelijkheid om de ligplaatsen voor kegelschepen bij Durgerdam ook beschikbaar te stellen aan niet-kegelschepen. 'In principe kan het', zei Klaver. Er moeten volgens hem wel goede afspraken gemeld worden over aan- en afmelden, en voorrang voor kegelschepen.

Misser en excuses
Hoe een misser gemakkelijker ontstaat dan die wordt opgelost, illustreerde Klaver aan de hand van een vervelende ervaring met baggerspecie uit het Buiten-IJ. De aannemer stortte het nabij de hoogspanningsleidingen, waardoor dieperstekende schepen daar niet meer kunnen ankeren. 'Ergens in het contract is iets fout gegaan', gaf Klaver openlijk toe. Hij bood namens Rijkswaterstaat de binnenvaart excuses aan voor het ongemak. Voor het verwijderen van de baggerspecie moet extra geld worden vrijgemaakt. Dat maakt het volgens Klaver 'lastig', maar hij twijfelt er niet aan dat het probleem zal worden opgelost.

De brug over de Weespertrekvaart krijgt vanaf 16 april weer een ochtendopening van half 8 tot 8 uur. Dat heeft de Provincie Noord-Holland per brief laten weten aan de afdeling Amsterdam van Koninklijke Schuttevaer. 'De brugwachter zat er toch al, daar kwamen ze zelf ook achter', zei secretaris Andries de Weerd bij de behandeling van de ingekomen stukken. Voorzitter Jan Wieger Hof sprak van 'goed nieuws' en 'een fantastisch resultaat'.

Congres 2008 in Amsterdam
In 2008 wordt het jaarlijks congres van Koninklijke Schuttevaer georganiseerd door de afdeling Amsterdam. In de begroting 2007 is de post 'vergaderkosten' al iets verhoogd. 'We gaan er een prachtig spektakel van maken', beloofde voorzitter Hof. 'Het is leuk om in 2008 als gastheer van Nederland op te mogen treden.' Het Havenbedrijf heeft inmiddels z'n medewerking toegezegd.

Secretaris Co van Sandijk (57) werd bij zijn afscheid na 29 jaar in het bestuur benoemd tot erelid van de afdeling. In een dankwoord stelde hij dat Schuttevaer Amsterdam vanaf de start 30 jaar geleden in het Oostelijk Havengebied 'behoorlijk geklommen' is. Bestuurslid Ron Knol zat maar twee jaar in het bestuur. 'Het was kort maar krachtig', zei voorzitter Hof. Zo was ook Knol's dankwoord nadat voorzitter Hof de jubileumspeld op zijn revers had geprikt: 'De speld draag ik op aan de overleden AMVV-directeur en oud-voorzitter van de Schuttevaer-afdeling, Ed de Jong.' Nieuw in het bestuur zijn 'olieboer' Anton van Megen (48) en schipperszoon Harry Elgersma (40) die werkzaam is bij het Stadsdeel Zeeburg.

Ambities Schuttevaer
In zijn jaarrede zette voorzitter Jan Wieger Hof de landelijke ambities van Koninklijke Schuttevaer helder op een rij. 'Koninklijke Schuttevaer is toe aan herijking van haar rol', zei hij. Zo komt er een landelijk coördinator om de afdelingen te ondersteunen en voor de vijf (vrijwillige) regiovertegenwoordigers een kleine vergoeding. De nautisch-technische tak wordt versterkt om meer pro-actief te kunnen inspelen op allerlei veranderingen in wet- en regelgeving; nu gebeurt dat vaak re-actief, achteraf, als het eigenlijk al te laat is. Schuttevaer wil ook iemand aantrekken om actiever te kunnen inspelen op regionale vraagstukken inzake ruimtelijke ordening. Iets verder weg ligt de wens om Koninklijke Schuttevaer te ontwikkelen tot een nautisch-technisch kenniscentrum. De vernieuwing van de organisatie kost geld. Het plan is de contributie in vijf jaar te verdubbelen: voor A-leden gaat de contributie van 180 naar 365 euro, voor B-leden blijft die 50 euro per jaar. Wie een nieuw lid aanmeldt kan 50% van z'n jaarcontributie terugverdienen, of zelfs 100% bij het binnenbrengen van meer nieuwe leden. Het huidige afdrachtsysteem maakt geen onderscheid naar scheepsgrootte, er is een alternatief systeem voorgesteld waarbij grote schepen naar verhouding meer betalen. De eerste plannen kwamen ter tafel in het voorzittersoverleg in oktober 2006 en in de kadervergadering van 9 december werden ze voorbereid voor presentatie op de afdelingsvergaderingen. Tijdens het jaarcongres in Drachten moet over de Schuttevaer-ambities een definitief besluit vallen.

Na de pauze werd gediscussieerd aan de hand van stellingen. De Schuttevaer-ambities werden met redelijke instemming begroet. Het op termijn verdubbelen van de contributie riep weinig weerstand op. Een sleepschipper past voor de verhoging omdat hij niet wil betalen voor alle grote motorschepen die nog geen lid zijn. Omdat de vergadering geen uitspraak deed over eventueel een andere wijze van contributieheffing, vroeg de aanwezige landelijk penningmeester Jos Dullaart om een nieuwe stemming. Die gaf geen duidelijke meerderheid te zien voor handhaving van het bestaande systeem of een heffing op basis van tonnages. 'In een bond betaal je ook naar categorie of tonnagegrootte', zei een schipper.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.