Home»Vaart»Huisregels

Huisregels

LEIDRAAD HUISREGELS FORUM/CHATFACILITEIT

1. Huisregels Forum

MYbusinessmedia Uitgevers B.V. (hierna aangeduid als: "MYbusinessmedia") biedt op Vaart.nl (de "Website") een forum aan. Om dit forum goed te laten functioneren, gelden voor iedere bezoeker van de Website ("Bezoeker") deze Huisregels. Je krijgt alleen toegang tot het Forum als je akkoord bent gegaan met de Huisregels.

2. Wat is niet toegestaan op het Forum?

2.1 Bezoekers zullen elkaar met het nodige respect behandelen. Bezoekers zullen geen racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of anderszins kwetsende uitingen doen, grof taalgebruik hanteren, misplaatste grappen maken of andere bezoekers op een andere manier lastig vallen.
2.2 Bezoekers zullen geen pornografisch of ander aanstootgevend materiaal plaatsen. Verder is het Bezoekers niet toegestaan om:
a. door middel van het veelvuldig plaatsen van dezelfde tekst of tekens de werking van het Forum te verstoren;
b. de werking van het Forum, de Website en/of andere computers of systemen van MYbusinessmedia of andere bezoekers te verstoren, waaronder begrepen:
c. het verspreiden van virussen (inclusief trojaanse paarden, tijdbommen en dergelijke);
d. het hacken of anderszins toegang verschaffen tot de computers of systemen van MYbusinessmedia of andere bezoekers;
e. het wissen van bestanden op computers of systemen van MYbusinessmedia of andere bezoekers.
f. het Forum gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere chat kanalen of websites;
g. het Forum gebruiken voor wettelijk niet toegestane activiteiten en handelingen, zoals de handel in soft- en harddrugs, de handel in of verspreiding van (kinder)porno, de handel of verspreiding van mp3 bestanden of andere ongeautoriseerde verveelvoudigen van auteursrechtelijk (of door andere rechten van intellectuele eigendom) beschermde werken;
h. bij het gebruik van het Forum in strijd handelen met de wet, regels van zelfregulering of onethisch handelen.
2.3 Bezoekers zullen zich onthouden van iedere activiteit of mededeling die de indruk wekt dat hij/zij (actief) toezicht houdt (moderator is) op de Website.
2.4 MYbusinessmedia houdt geen (actief) toezicht op het gebruik van het Forum (is dus geen moderator). Als MYbusinessmedia op de hoogte komt of wordt gebracht van het feit dat een Bezoeker in strijd handelt met de Huisregels of anderszins onrechtmatig handelt, is MYbusinessmedia gerechtigd nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.
2.5 Ingeval een Bezoeker van mening is dat het gedrag van een of meer andere Bezoekers in strijd is met de Huisregels of anderszins onrechtmatig is, kan je een e-mail sturen aan redactie@Vaart.nl.
2.6 Als MYbusinessmedia tot de conclusie komt dat een Bezoeker in strijd handelt met de Huisregels of overigens onrechtmatig handelt, zullen passende maatregelen worden genomen. Zo kan MYbusinessmedia berichten aanpassen of verwijderen of een Bezoeker tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot de Website.
2.7 MYbusinessmedia is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien MYbusinessmedia gebruik maakt van haar bevoegdheden onder artikel 2.6.

3. Voorzichtigheid

3.1 MYbusinessmedia adviseert Bezoekers om de nodige voorzichtigheid bij het gebruik van het Forum in acht te nemen zoals:
a. persoonlijke informatie, waaronder adres, telefoonnummers, bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Bezoekers bekend te maken;
b. zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

4. Aansprakelijkheid

4.1 MYbusinessmedia is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van het Forum door Bezoekers, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MYbusinessmedia. De Bezoeker vrijwaart hierbij MYbusinessmedia terzake van alle schade en kosten die MYbusinessmedia lijdt of maakt terzake van aanspraken van andere Bezoekers of derden veroorzaakt door het in strijd met de Huisregels of anderszins onrechtmatig jegens derden handelen van de Bezoeker op het Forum.